11.11.2019

Адрес за кореспонденция на ОИК - Нови пазар

ОИК - Нови пазар, Ви уведомява, че след седмия ден от обявяване на резултатите от изборите, адресът за кореспонденция на комисията е следният:

гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 33, етаж 1, офис № 1.

Електронната поща и мобилен телефон на ОИК остават непроменени, а именно:

[email protected]

0899359001

В случай, че бъде депозирана в Община Нови пазар кореспонденция, която е адресирана до ОИК, същата се завежда в регистър на Общината, след което незабавно бива предадена на председателя на ОИК - Нови пазар.

05.11.2019

За тържествено заседание на Общински съвет – Нови пазар

На вниманието на всички заинтересовани лица, представители на политически партии, коалиции, местни коалиции, избрани кметове, общински съветници и граждани, ОИК Нови пазар, Ви съобщава, че на 08.11.2019г. от 15:00ч. ще се проведе тържествено заседание на новия Общински съвет – Нови пазар, в зала Многофункционална, находяща се на първи етаж, в сградата на Община Ноеи пазар.

31.10.2019

УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА ВТОРИ ТУР - 03.11.2019г.

На вниманието на всички заинтересовани лица - представители(пълномощници) на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали застъпници на кандидатски листи. Застъпниците, чиито партии, коалиции и местни коалиции НЕ са допуснати до участие във втори тур, НЕ УЧАСТВАТ в изборния ден - на втори тур.  

В СИК ще бъдат допускани единсвено тези застъпници, чиито партии, коалиции и местни коалиции имат кандидат, допуснат до втори тур, то ест : застъпниците на кандидатски листи за Кмет на Община, регистрирани от БСП ЗА БЪЛГРИЯ и Движение за права и свободи – ДПС.

23.10.2019

Телефони на ОИК Нови пазар - за приемане на сигнали в изборния ден

На вниманието на всичи заинтересовани лица - предоставяме Ви телефони на ОИК Нови пазар, за приемане на сигнали в изборния ден на 27 октомври 2019г., във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес:

05379/ 5241

0884339550

17.10.2019

Обучение на Секционните избирателни комисии

Информираме Ви, че обучението на Секционните избирателни комисии в Община Нови пазар за изборите на общински съветници и за кметове на 27-ми октомври 2019г. ще се проведе на 18-ти октомври /петък/ от 15:00 часа в Пленарна зала на Община Нови пазар.

16.10.2019

Съобщение

Във връзка с чл.124, ал.4 от изборния кодекс: Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имена, единен граждански номер, номер и дата на пълномощника на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава до изборния ден на общинските избирателни комисии в съответния изборен район от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване на изискванията за защита на личните данни.

Заинтересованите лица следва да бъдат запознати с Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

02.10.2019

УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ

На вниманието на всички заинтересовани лица - представители(пълномощници) на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, които ще предоставят документи за регистрация на застъпници, съгласно Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г.на ЦИК: От Ваша страна могат да бъдат подавани отделни Заявления за регистрация на застъпници за кандидатски листи - за всеки оделен избор, като броят на застъпниците на всяка отделна кандидатска листа, НЕ може да надвишава броя на избираелните секции за конкректния изборен район. Следва да се има предвид, че лицата във всяко едно заявление за регистрация на застъпници трябва да бъдат различни - едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. В изборния ден партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, ще имат само по един застъпник в секционна избирателна комисия.

Например:

-   Заявление за регистрация на застъпници за кандидатска листа за иборите на кмет на Община - до 34 застъпника;
-   Заявление за регистрация на застъпници за кандидатска листа за иборите на кмет на общински съветници - до 34 застъпника;
-   Заявление за регистрация на застъпници за кандидатска листа за иборите на кмет на кмество с. Памукчии - до 2 застъпника;
-   Заявление за регистрация на застъпници за кандидатска листа за иборите на кмет на кмество с. Стан - до 1 застъпника.

24.09.2019

Краен срок за подаване на предложения за участие в местни избори 2019г.

ОИК Нови пазар, Ви напомня, че крайният срок за подаване на предложения от партия/ коалиция/ местна коалиция за регистрация на кандидатските листи за участие при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. в Община Нови пазар, изтича на 24.09.2019г. в 17:00ч.

18.09.2019

УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.
  1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
  2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
  3. Забрани:
   • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
   • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
   • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
  4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
  5. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
  6. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя но защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

 

 

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 1. ОИК № 2722, c адрес  гр. Нови пазар , ул. „Васил Левски” № 3, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл поща [email protected]
18.09.2019

Съобщение

На вниманието на всички заинтересовани лица - представители(пълномощници) на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, които ще предоставят документи за регистрация на кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., ОИК - Нови пазар, Ви уведомява, че следва да сте запознати с Решение 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, относно: регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

17.09.2019

Съобщение

Моля представителите(пълномощници) на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, които ще получат от ОИК – Нови пазар удостоверението за регистрация на съответната политическа сила за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., да носят и представят за подпис бланката с входащия номер от регистрацията.

17.09.2019

Съобщение

ОИК – Нови пазар уведомява, че регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се извършва в периода от 17.09.2019 г. до 24.09.2019 г. Приемното работно време за регистрация е от 09:00 часа до 17:00 часа.

Съгласно т. 19 от Решение 943-МИ от 02.09.2019г. ОИК следва да провери данните от личната карта или личния паспорт на кандидата. МОЛЯ партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети да представят заверени от кандидата копия на документ за самоличност с оглед проверката, която следва да извърши ОИК. Веднага след извършване на проверката, представеното копие на документ за самоличност, ще бъде върнато на същия представител  (пълномощник), който е донесъл комплектите за регистрация.

16.09.2019

Съобщение

Приложено представяме Ви, бланка на Предложение от партия / Коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници.

 

 

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в
община .........................................., област ...........................................
 при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
№ по ред Собствено, бащино и фамилно име ЕГН/ЛН Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
       
       
       
Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).
16.09.2019

16.09.2019

Общинска избирателна комисия  Нови пазар уведомява, че на 16 септември 2019 г. до

17:00 часа  изтича крайният срок, в който могат да се подават заявления за регистрация на  партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, за участие в изборите за общински съветници и за кмет, насрочени на 27 октомври 2019 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 174 / 16.12.2021

  относно: Предсрочно прекратяване правомощията на избран за общински съветник, поради избирането му като народен представител в Четиридесет и седмото Народно събрание и обявяване на следващия в листата на „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”.

 • № 173 / 19.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване правомощията на избран за общински съветник, поради смърт и обявяване на следващия в листата на ПП „ДПС”.

 • № 172 / 19.11.2020

  относно: Заличаване на кандидат за общински съветник от листата на ПП „ДПС”, поради подаване на молба за заличаване и отказ от встъпване в правомощия на общински съветник(полагане на клетва), поради лични причини.

всички решения